و إبتعاده أخرج الضباع من جحورها

.

2023-06-05
    اعمال امر به معروف و نهی از منکر